Tượng voi thường được gặp ở các đền, chùa… Vì Voi trong Phong Thủy là loài vật trấn trạch rất linh thiêng

Tượng voi thường được gặp ở các đền, chùa… Vì Voi trong Phong Thủy là loài vật trấn trạch rất linh thiêng

Tượng voi thường được gặp ở các đền, chùa… Vì Voi trong Phong Thủy là loài vật trấn trạch rất linh thiêng

Tượng voi thường được gặp ở các đền, chùa… Vì Voi trong Phong Thủy là loài vật trấn trạch rất linh thiêng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.