Mặt phật Phổ Hiền Bồ Tát

Mặt phật Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ tát còn gia tăng thêm uy quyền lãnh đạo, vượt lên
mọi trở ngại để có cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn.

Phổ Hiền Bồ tát còn gia tăng thêm uy quyền lãnh đạo, vượt lên
mọi trở ngại để có cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.