Mặt bản Phật Phổ Hiển bồ tát

Mặt bản Phật Phổ Hiển bồ tát

Phổ Hiền Bồ tát là vị thần tượng trưng cho lễ nghi, sự đức độ và tự nguyện. Ngài sẽ giúp thực hiện được những nguyện vọng lớn lao nhất, thoát khỏi cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân.

Phổ Hiền Bồ tát là vị thần tượng trưng cho lễ nghi, sự đức độ và tự nguyện. Ngài sẽ giúp thực hiện được những nguyện vọng lớn lao nhất, thoát khỏi cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.