Chu Vận sinh năm 1978 tuổi Ngọc

Chu Vận sinh năm 1978 tuổi Ngọc

Chu Vận sinh ngày 17/12/1978, thuộc năm Ngọ, những người sinh năm Ngọ sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Đại Thế chí Bồ tát – vị thần mang lại ánh sáng của trí tuệ.

Chu Vận sinh ngày 17/12/1978, thuộc năm Ngọ, những người sinh năm Ngọ sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Đại Thế chí Bồ tát – vị thần mang lại ánh sáng của trí tuệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.